DeOne


หลักสูตรฝึกอบรม Public Training Course

หลักสูตรอบรมฟรี (สำหรับหน่วยงานรัฐ)

ภาพกิจกรรม

SITUATIONAL LEADERSHIP PROGRAM ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

อบรมสัมมนา : หลักสูตร  SITUATIONAL LEADERSHIP PROGRAM

วิทยากร : อาจารย์กิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล

อ่านต่อ

Master Of Leadership

#
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา