Search
Subscribe E-Newsletter

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก DeOne ฟรี


Our Events
ลูกค้า บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด
หลักสูตร : การวางแผน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า Ananda Development Public Company Limited.
หลักสูตร : Be Proactive
วิทยากร : ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร : PRESENTATION EXCELLENCE
วิทยากร : อาจารย์ ลินดา ติกกะวี


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด
หลักสูตร : การวางแผน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monthly Plan
Yearly Plan

Leadership Training Public Programs
หลักสูตร สุดยอดผู้นำพลังบวก ค้นหาสิ่งดีๆภายในองค์กรสู่ความสำเร็จ (Appreciative Leadership)

6-7 Oct 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (How to Build Corporate Culture)

9 Oct 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการด้วยวิธี 5Q สู่ความเป็นเลิศ (5Q for Excellent Management)

10 Oct 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หลักสูตร บุคลิกภาพดี 24 ชั่วโมง (Great Personality in 24 Hours)

24 Oct 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการ (Strategic Thinking for Manager)

27 Oct 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Top 5 In-House Training Programs
L-012
การพัฒนาภาวะผู้นำ
Leadership Development
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L-017
จิตวิทยาการบริหารทีม
Psychology for Teamwork
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L-018
ศิลปะการอ่านใจคนเพื่อบรรลุผลสำเร็จของทีม
People Insight for Team Performance
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L-019
เทคนิคการบริหารลูกน้องเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
Coaching for Top Performance
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L-020
ทักษะบริหารหัวหน้างานยุคใหม่
Successful Supervisory Skills
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Our Partners


 
PR Corner

    สวัสดีค่ะผู้บริหารทุกท่าน สัปดาห์นี้ขอแนะนำหลักสูตรใหม่ล่าสุดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคมนี้คือ "สุดยอดผู้นำพลังบวก ค้นหาสิ่งดีๆภายในองค์กรสู่ความสำเร็จ(Appreciative Leadership)" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ นำสัมมนาโดยดร.อัจฉริยะ อุปการกุล เป็นผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบวก และเป็นผู้นำพลังบวกในเชิงวิชาการเป็นคนแรกในประเทศไทยและในเอเชีย

    ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของผู้นำ เข้าใจความหมายของภาวะผู้นำพลังบวก รวมถึงหลักการ และแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำพลังบวก ฝึกค้าหาจุดแข็งและศักยภาพของตนเองและผู้คนรอบข้าง อีกทั้งยังได้เรียนรู้แนวทางในการค้นหาพลังบวกของทีมงานและองค์กรของท่าน และสามารถวางเป้าหมายและการสร้างแผนงานในอนาคตอีกด้วย

    สำหรับท่านที่ต้องการสร้างพลังบวกในตัวเองและองค์กร พลาดไม่ได้กับหลักสูตรนี้ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02 860 7871-2 แล้วพบกันนะคะExecutive Team Synergy