DeOne

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและจัดอบรมหลักสูตร 
ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) 
ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานขององค์กรต่างๆ


เรามีองค์ความรู้และความชำนาญในการออกแบบ 
หลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาสมรรถะ 
(Competency Development) การเพิ่มขีดความสามารถ 
ด้านการแข่งขัน (Competitiveness) และการส่งเสริม 
ค่านิยมขององค์กร (Core Value) ให้กับลูกค้าของเรา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เรามุ่งเน้นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results Oriented) 
ผ่านกระบวนการและเครื่องมือในการติดตามผลการฝึกอบรม 
(Follow up and Tracking) อย่างใกล้ชิด

หลักสูตรฝึกอบรม Public Training Course

Siganture Course

 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE
 • หลักสูตรอบรมฟรี (สำหรับหน่วยงานรัฐ)

  ภาพกิจกรรม

  CONSULTATIVE SELLING SKILLS (บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด)

  บริษัท : บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
  อบรมสัมมนาหลักสูตร : CONSULTATIVE SELLING SKILLS
  วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล และ อาจารย์ปภัศรินทร์ ราศีจิระพงศ์

  อ่านต่อ

  Master Of Leadership

  #


  PAGE TOP
  CONTACT
  กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา