รายละเอียด

เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน แต่ละองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายที่เหนือคู่แข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่างและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้ได้ อย่างไรก็ตาม การตลาดในยุค Digital หรือ 4.0 นั้นมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับปัจจัยด้านต่างๆ มากกว่าในอดีตมากมาย การตลาดปัจจุบันจึงมิใช่มีเพียงแค่ 4P เท่านั้น แต่นักการตลาดและนักขายยังต้องมีความเข้าใจในมิติต่างๆ ของการทำการตลาดอย่างลึกซึ้ง เพื่อดำเนินการทุกอย่างให้สอดคล้องกันและประสบความสำเร็จมากที่สุด


ดังนั้นหลักสูตร Winning Sales with SMART Marketing 4.0 นี้จึงได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจถึงกระบวนการบริหารการตลาดในยุค Digital ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร สามารถออกแบบแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพรวมถึงวิธีการวัดผลตอบแทนจากกิจกรรมทางการตลาด (ROI) อีกด้วย


KEY BENEFITS

• เข้าใจแนวคิดเรื่องลูกค้าและแนวคิดเรื่องการตลาดยุคใหม่ 
• เข้าใจกระบวนการวางแผนทางการตลาดยุคใหม่และสามารถนำเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
• สามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อสภาพตลาดและการแข่งขัน กำหนดแผนและกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุความสำเร็จ 
• เข้าใจแนวคิดเรื่องการบริหารการตลาดและการดำเนินกิจกรรมการตลาดที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางการลงทุนทางการตลาด
(Marketing Return On Investment: ROI )ได้


KEY CONTENTS

Module 1: Understand Your Customer 4.0

• แนวคิดเรื่องลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้าในยุค 4.0 
• แนวคิดเรื่อง Marketing 4.0 และกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในยุค 4.0 (New Customer Path 4.0) 
• แนวคิดเรื่องความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (Customer Insight) 
• ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา (Consultative selling)เพื่อความสำเร็จในยุค4.0


Module 2: Entering the Markets

• เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางตลาด (Environmental Analysis) 
• เทคนิคการวิเคราะห์ขนาดตลาด (Market Sizing : SOM, SAM, TAM) และส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 
• เทคนิคการวิเคราะห์คู่แข่งขันในตลาด (Peer Analysis) 
• เทคนิคการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในยุค 4.0


Module 3: Marketing Strategy 4.0

• การวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วย Ansoff’s Matrix 
• การตั้งเป้าหมายทางการตลาดด้วยเทคนิคSMARTER Goal Setting 
• การออกแบบแผนการตลาดให้สอดคล้องกับ New Customer Path 4.0 กระบวนการเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนเป็นตัวแทนของแบรนด์ (Advocates) 
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ


Module 4: Marketing ROI

• เทคนิคการวิเคราะห์หาความคุ้มค่าทางการตลาด (Marketing Return on Investment) 
• เทคนิคการวัดผลตอบแทนทางการตลาดตามหลัก New Customer Path 4.0 เช่น PAR (Purchase Action Ratio) และ BAR 
(Brand Advocacy Ratio) 
• การพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการตลาดด้วยเทคนิค PDCA


Module 5: Summary  

• สรุป Key Takeaways และ Learning Points ที่ได้จากการสัมมนาหลักสูตร Winning Sales with SMART Marketing 4.0 
• แบ่งปันประสบการณ์/สิ่งที่ได้จากการสัมมนาร่วมกัน


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.) 

จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา