รายละเอียด

“สิ่งสำคัญยิ่งกว่าความฉลาด คือ ต้องมีวิธีคิดที่ดีและคิดเป็น” ปัญหาส่วนใหญ่ที่องค์กรชั้นนำหลายแห่งเผชิญ คือ การคิดวิเคราะห์ที่คาดเคลื่อน จนนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด การได้รับข้อมูลที่มากมาย แต่ไม่สามารถนำมาคิดวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กรได้ จนเกิดอาการที่เรียกว่า จนเกิดอาการที่เรียกว่า “การท่วมของข้อมูล (flooded information)” สาเหตุหลัก คือ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และเทคนิคในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการวิเคราะห์


หลักสูตร Analytical Thinking จะประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร


KEY BENEFITS 
•  เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจจากการคัดกรองข้อมูล 
•  ตีโจทย์ให้แตกด้วยการคิดวิเคราะห์แบบสมองสองด้าน 
•  เทคนิคการตั้งคำถามที่ใช่ให้ได้คำตอบที่ตรงจุด 
•  จัดระเบียบความคิดอย่างแม่นยำด้วยการสร้างภาพแผนภูมิ 
•  รู้ทันความเสี่ยง รับมือทันทั้งความคิดและตัดสินใจ 
•  เชื่อมโยงเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ 
•  ค้นหาสไตล์ของผู้ฟัง เพื่อนำไปสู่การนำเสนอผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 
•  เทคนิคการใช้ Graphic, Interactive media ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ 


KEY CONTENTS 
•  แนวคิดเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์ 
•  ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ (สมองซีกซ้าย-ขวา) 
•  ประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์ต่อองค์กร 
•  ปัญหาในองค์กรที่มักพบในเรื่องเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
•  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการคิดเชิงวิเคราะห์ 
•  กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ 
•  การวางแผน (Planning Phase) 
•  การกำหนดขอบเขตและจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ 
•  เทคนิคการค้นหาข้อมูล โดยการตั้งคำถาม (Why, Who, Options, Benefits and Risks) 
•  สร้างแผนการเก็บข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 
•  การวิเคราะห์ 
• การเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ 
•  การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 
•  เทคนิคการวางโครงสร้างข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
•  เทคนิค 2×2, 3×3 Grid Analysis 
•  เทคนิค SWOT Analysis to Strategies 
•  เทคนิคการประเมินความเสี่ยง และ cost-benefit analysis 
•  การระบุข้อจำกัดในการวิเคราะห์ข้อมูล 
•  การสรุปผลการวิเคราะห์และการนำเสนอ 
•  เทคนิคการสรุปผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจ 
•  การค้นหาสไตล์ของผู้ฟัง เพื่อนำไปสู่การนำเสนอผลการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 
•  เทคนิคการใช้ Graphic, Interactive media ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ 
•  การกำหนดแผนงาน (Action Plan) หลังจากการตัดสินใจ 
•  ตัวอย่างการคิดเชิงวิเคราะห์ในองค์กร และธุรกิจต่างๆ ที่นำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่สำเร็จและล้มเหลว

METHODOLOGY 
•  Workshop 
•  Case Study 
•  Role Play 
•  Participation 

TARGET PARTICIPANTS 

•  ผู้บริหาร 
•  ผู้จัดการ 
•  หัวหน้างาน 
•  ผู้นำทีม 
 

 ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้ในเรื่องของคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเป็นลำดับ 
• หลักสูตรนี้สามารถนำหลักการคิดและการวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงการนำ Tool มาใช้ และปรับความคิดให้เป็นระบบและขั้นตอนการแก้ไขหาทางออกของปัญหา 
• วิทยากรสอนไม่ซีเรียส น่าสนใจ

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา