รายละเอียด

จุดบอดที่สุดทางการคิด (Blind spot) ที่ทำให้องค์กรไม่ประสบความสำเร็จคือ การขาดการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดที่จะเชื่อมโยงเหตุและผลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สู่การคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตอย่างแม่นยำ 

ผู้บริหารที่ดีและเก่ง จึงต้องมีวิสัยทัศน์ของการคิดเชิงระบบ สามารถมองภาพรวมได้ (Holistic view) เจาะลึกได้ถึงรากเหง้าของปัญหา ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด โดยมองทุกอย่างเป็นวงจรที่เชื่อมโยงกัน (LOOP)KEY BENEFITS 

 • ยอมรับว่าตนเองเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ 
 • เข้าใจธรรมชาติของระบบและสรรพสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์กัน 
 • ฝึกการมอบภาพรวมแทนที่จะมองแต่สิ่งเล็กๆ 
 • ฝึกการแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุมากกว่าแก้ไขที่อาการ 
 • เปิดมุมมองด้านความคิดไม่ตีกรอบและครอบงำความคิดคนอื่น 
 • ช่วยให้เกิดความคิดในการพัฒนาองค์กรในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
KEY CONTENTS 
 • รูปแบบของการคิดในรูปแบบต่างๆ 
 • กรณีศึกษา : การคิดเชิงระบบของนกเพนกวิน 
 • หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของผู้บริหาร 
 • ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบ 
 • ลักษณะของระบบ 
 • นิยามของความคิดเชิงระบบ 
 • องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ 
 • การคิดแบบมีความเป็นองค์รวม (Holistic) 
 • การคิดเป็นเครือข่าย (Networks) 
 • การคิดเป็นลำดับชั้น (Hierarchy) 
 • การคิดแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) 
 • การคิดอย่างมีขอบเขต (Boundary) 
 • การคิดแบบมีแบบแผน (Pattern) 
 • การคิดอย่างมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptation) 
 • การคิดเป็นวงจรป้อนกลับ (Feedback-Loops) 
 • เครื่องมือที่ใช้ในการคิดเชิงระบบในการทำงานที่องค์กร 
 • กิจกรรมการคิดเชิงระบบการนำความคิดเชิงระบบมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 
TARGET PARTICIPANTS  
 • ผู้บริหาร 
 • ผู้จัดการ 
 • หัวหน้างาน 
 • ผู้นำทีม 
 
METHODOLOGY 
 • Workshop 
 • Case Study 
 • Role Play 
 • Participation 


 ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 
 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• หลักสูตรนี้ช่วยให้นำไปวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ปรับใช้ได้ทุกด้านทั้งชีวิตประจำวันและการทำงาน 
• หลักสูตรนี้ ช่วยในเรื่องของวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้หลักการคิดในการวางระบบงาน

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา