B2B MARKETING INTELLIGENCE

#

บทนำ

         ทำอย่างไรที่จะตัดสินใจทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ        การตลาดเปรียบเสมือนสงครามการแย่งชิงผู้บริโภค ดังนั้นการตลาดจึงต้องมีการวางยุทธศาสตร์ ต้องรู้เขารู้เราจึงจะรบชนะได้ รวมถึงต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าคู่แข่งขัน

        สามารถแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าคู่แข่งขัน สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้สินค้าได้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขัน และเพื่อที่จะทำให้มีความได้เปรียบคู่ต่อสู้ กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมการตลาดด้านต่างๆทั้งการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม 

  Market Intelligence      คือ การแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดด้านต่างๆ เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การตลาดได้อย่างแม่นยำและได้เปรียบคู่แข่งขัน โดยต้องวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดจากข้อมูลภายนอกต่างๆ วิเคราะห์ว่าคู่แข่งของเราคือใคร คู่แข่งมียุทธศาสตร์และกิจกรรมการตลาดเป็นอย่างไร มีความได้เปรียบในการแข่งขันหรือไม่ ยุทธศาสตร์ทางการตลาดที่เขากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คืออะไร มีกิจกรรมทางการตลาดอะไรบ้าง มีการใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด และเขามีความตั้งใจที่จะทำอะไรในการเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, และ Threats)

        หลักสูตร B2B Marketing จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจกลยุทธ์และกระบวนการ (Process) ของ Market Intelligence เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆของ Market Intelligence ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครเข้าอบรม

รายละเอียด

KEY BENEFITS  
• เข้าใจความสำคัญของ Market Intelligence ที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ/องค์กร 
• เข้าใจกระบวนการทำ Market Intelligence การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในองค์กรและขั้นตอนการวิเคราะห์คู่แข่งขันทางธุรกิจ 
• นำเทคนิคในการทำ Market Intelligence ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง เพื่อกำหนด กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร


KEY CONTENTS 
Customer Concept 
• แนวคิดเรื่องลูกค้า และความคาดหวังของลูกค้า 
• การค้นหาความต้องการข้างในของลูกค้า (customer insight) Market Intelligence Concept 
• ความหมายและองค์ประกอบของ Market Intelligence 
• แนวคิดเรื่องการใช้ Market Intelligence เพื่อความสำเร็จขององค์กร

Market Intelligence : 5 Ladder Process 
• Macro Environmental Analysis 
     o เทคนิคการเลือกและการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
     o เทคนิคการวิเคราะห์อัตราการเติบโตของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม 
     o Firmographics Analysis 
• Market Size Analysis 
     o เทคนิคการวิเคราะห์ขนาดตลาด แบบ UCEI 
     o Unit build approach 
     o Corporate based approach 
     o Employee based approach 
     o Industry bechmarking approach 
• Competitor Analysis 
     o เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) 
     o เทคนิคการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์คู่แข่งขัน 
• Customer Insight Analysis 
     o เทคนิคการหา Customer Insight เชิงคุณภาพ (qualitative) 
     o เทคนิคการหา Customer Insight เชิงปริมาณ (quantitative) 
• Customer Roadmapping 
     o เทคนิคการทำ Customer Roadmapping สำหรับ B2B Products 
     o ข้อดี ข้อเสียในการทำ Customer Roadmapping


METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS 

• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้า 
• ผู้นำ


SPEAKER 
อาจารย์วิกรม กอบเดช


TIME 
24-25 Nov  2018  (09.00-16.00)


FEE 
14,000 THB

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • PUBLIC TRAINING 2018

  PUBLIC TRAINING 2018

  Learn More
 • PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  หลักสูตรอบรมสัมนา : หลักสูตรก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่แบบมืออาชีพ

  Learn More
 • HOW TO DOUBLE YOUR SALES PERFORMANCE

  HOW TO DOUBLE YOUR SALES PERFORMANCE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : เทคนิคการเพิ่มยอดขายแบบเท่าตัว

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา