รายละเอียด

KEY BENEFITS


• ขยายมุมมองและสร้างทัศนะคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร

• เข้าใจจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มพฤติกรรมของตนเองและทีมงานเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล ยั่งยิน

• เรียนรู้แนวทางในการนำและอำนวยการให้ทีมยอมรับและมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและได้ผลตามเป้าหมาย


KEY CONTENTS 

Module 1: Understanding the need for Change?  

เข้าใจถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง

• ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

• ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยขับเคลื่อน

• กรณีศึกษาขององค์กรกับการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง


Module 2: Dealing with Change การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

• 4 Emotional Stage of Change แนวโน้มพฤติกรรมของคนเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

การจัดการกับการปฎิเสธและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

• กิจกรรมการเรียนรู้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงผ่านเรื่องเล่า (Story Telling)

• วิธีคิดและการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง o Result Equation Model: E+R =O


Module 3: Facilitating Change การสร้างเสริมและบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

• บันได 5 ขั้นสู่การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ ADKAR Model

• การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อสร้างเสริมการเปลี่ยนแปลงผ่าน ADKAR Model 

• ฝึกฝนการใช้ ADKAR Model ผ่านกรณีศึกษา


Module 4: Communicating Change การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง

• การวางแผนการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ

• การออกแบบข้อความเลือกและการใช้ช่องทางที่เหมาะสม

• Change Communication Model: What-Why-How-Benefit/Impact


Module 5: Leading & Motivating Sustainable Change in Action

ฝึกปฎิบัติโดยใช้โจทย์จริงของผู้เข้าอบรม


• ADKAR (Awareness-Desire-Knowledge-Ability-Reinforcement)

• Change Communication Model: What-Why-How-Benefit/Impact รูปแบบการฝึกอบรม

• เน้นการนำแนวคิดและ Model มาฝึกใช้ผ่านกรณีศึกษาและโครงการที่ผู้เข้าอบรมกำลังเผชิญอยู่จริง

• เปิดใจให้คนยอมรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงผ่านเรื่องเล่าและการตั้งคำถามทรงพลัง

   เพื่อกระตุ้นในเกิดการสะท้อนแนวโน้มพฤติกรรมของตัวเองและทีมงาน

• สัดส่วน

   o 30% บรรยาย

   o 35% กิจกรรมกลุ่มและการพูดคุย

   o 35% ฝึกปฏิบัติ

TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้าทีม
• พนักงานในองค์กร


METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 


SPEAKER

อาจารย์จิรโรจน์  ติกกะวี

TIME 

15  Nov 2018  (09.00-16.00)


FEE 
7,000 THB
Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • PUBLIC TRAINING 2018

  PUBLIC TRAINING 2018

  Learn More
 • PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER

  หลักสูตรอบรมสัมนา : หลักสูตรก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่แบบมืออาชีพ

  Learn More
 • HOW TO DOUBLE YOUR SALES PERFORMANCE

  HOW TO DOUBLE YOUR SALES PERFORMANCE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : เทคนิคการเพิ่มยอดขายแบบเท่าตัว

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา