Search
Subscribe E-Newsletter

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก DeOne ฟรี


Our Events
ลูกค้า Ananda Development Public Company Limited
หลักสูตร : Goal Setting and Time Management : การตั้งเป้าหมายและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Public Training
หลักสูตร : Leadership Development for Manager : การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการ
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด
หลักสูตร : การวางแผนการทำงานอย่างเหนือชั้น


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า Ananda Development Public Company Limited.
หลักสูตร : Be Proactive
วิทยากร : ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Our Company | Our Speakers | Our Customers | Our Events | Contact Us | ร่วมงานกับ DeOne


Printable version | |

ลูกค้า บริษัท โกชู โคซัน จำกัดหลักสูตร : การพัฒนาทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ : Team Building วิทยากร : อาจารย์ ชรัณ เลิศธีรพจน์


 


« back