Search
Subscribe E-Newsletter

ใส่ email เพื่อรับข่าวสารจาก DeOne ฟรี


Our Events
ลูกค้า บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลักสูตร : Team Synergy Activity For Executives “Da Vinci Code”
วิทยากร : อ.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี และดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
หลักสูตร : Business Presentation Skills : ทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจ
วิทยากร : อาจารย์พรสวรรค์ มโนพัฒนะ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า สถาบันอาหาร
หลักสูตร : Positive Thinking : แต่ปรับความคิดชีวิตเปลี่ยน
วิทยากร : ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลูกค้า บลจ.ทิสโก้ จำกัด
หลักสูตร : Shift Your Public Speaking วิทยากร : ดร.ตรรกะ เทศศิริ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Our Company | Our Speakers | Our Customers | Our Events | Contact Us | ร่วมงานกับ DeOne


ดร.อิศราวดี ชำนาญกิจ

ประวัติการศึกษา

·        PhD (candidate) in Leadership in Society, Business, and Politics (Rangsit University, Thailand)

·        MBA (Marketing & International Business) Dominican University, River Forest, Illinois, USA

·        MA (Mass Communication) Thammasat University, BKK, Thailand

·        BA (Liberal Arts)Thammasat University, BKK, Thailand

·        BA (Mass Communication)Sukhothai Thammathirat University, Nontaburi, Thailand


ประสบการณ์การทำงาน

·        Dale Carnegie – Chicago Training, USA (Scholarship 2005-2006)

·        Manager Seminar at RadioShack Corporation (Headquarter), Forth Worth, Texas, USA

·        Manager Training at RadioShack Corporation, Chicago, IL, USA (2003-2006)

·        ผู้จัดการสาขาที่บริหารงานยอดเยี่ยม (Best Performance Manager of the Region 2005 (out of 531 Stores), RadioShack, USA)

·        ผู้จัดการผู้พัฒนาทีมงานระดับยอดเยี่ยม (Best Team Builder of the Region 2004-2005, RadioShack, USA)


ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

·        อาจารย์พิเศษสาขาการบริหารธุรกิจ และการตลาดระดับมหาวิทยาลัย

·        อาจารย์พิเศษสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

·        วิทยากรด้านการวางกลยุทธ์องค์กรแบบครอบคลุมทุกมิติ

·        วิทยากรด้านการสัมภาษณ์งานและการบริหารประสิทธิผลการทำงานโดยวิเคราะห์ Competency / Behavior 

·        วิทยากรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


หัวข้อที่บรรยาย

·        The 7th Habits for Highly Effective People

·        การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching & Counseling)

·        ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Effective Supervisory Skills)

·        การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)

·        การพัฒนาภาวะผู้นำขั้นสูง (Advance Leadership Development)

·        การบริหารองค์กรและบุคลากร (Organization and People Management)

·        การวางกลยุทธ์องค์กรแบบครอบคลุมทุกมิติ

·        การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

·        การบริหารทีมงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Team Management, Problem Solving & Decision Making)

·        ทักษะการวางแผนเพื่อความสำเร็จขององค์กร (Action plan Management Skills)

·        การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง (Risk & Conflict  Management)

·        EQ สำหรับผู้บริหารงาน (EQ for Executive)

·        การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

·        การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

·        การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)

·        การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

·        กลยุทธ์การสร้างทีมงาน (Effective Team Building)

·        การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Negotiation)

·        การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจส่งออก (Product Development for Exporters)

·        การตลาดสมัยใหม่ (Modern Trade)

·        การพยากรณ์ธุรกิจ (Business Forecasting)

·        การบริหารจัดการการค้าปลีก (Retail Management)

·        ฯลฯ


ประสบการณ์บรรยาย 

·        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปราจีนบุรี

·        มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี

·        มหาวิทยาลัยรังสิต  (ภาคภาษาอังกฤษ) จังหวัดปทุมธานี

·        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

·        กรมพัฒนาฝีมือและแรงงาน  

·        กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กระทรวงมหาดไทย

·        กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 

·        สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง

·        สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย

·        สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

·        บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (ปตท)

·        บริษัท ทรู วิชั่น จำกัด (มหาชน)

·        บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

·        บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด 

·        บริษัท อุตสาหกรรมไทยซัมมิต ออโตพาร์ท จำกัด 

·        บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์  (ประเทศไทย) จำกัด 

·        บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

·        บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ จำกัด (ในเครือ บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด) 

·        บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด (ในเครือ บริษัท ไทยออย์ปิโตรเลียม จำกัด) 

·        บริษัท มินเซน แมชชีนเนอรี่ จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร คูเบอร์ต้า) 

·        บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริค (ไทยแลนด์) จำกัด 

·        บริษัท ซากา ฟาสเท่นเนอร์ จำกัด 

·        บริษัท เจตาแบ็ค (เยอรมัน-ไทย บอยล์เลอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง) จำกัด

·        บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

·        บริษัท เอส แอนด์ ซัน จำกัด (เครื่องดื่มรังนกแท้ Scotch)

·        บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด (สีสำหรับอุตสาหกรรม) 

·        บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรมสระบุรี จำกัด

·        The Siam Cement PLC

·        ธนาคารสินเอเชีย

·        โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สภาอุตสาหกรรม

·        ฯลฯ

« back