5 ทักษะที่ต้องพัฒนาไว้ ถ้าอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

5 ทักษะที่ต้องพัฒนาไว้ ถ้าอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

คำพูดที่ว่า “การประสบความสำเร็จในการเรียน ไม่ใช่การรับประกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน”
คงเป็นคำพูดที่เราทุกคนยอมรับว่าเป็นความจริง เพราะโลกการทำงานนั้นกว้างใหญ่กว่ามากมายนัก
ความรู้หรือทักษะทางวิชาชีพยังต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนให้ชำนาญ
ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหากเรามีทักษะทางวิชาชีพที่ดีมากแล้ว เราจะประสบความสำเร็จในการทำงาน

คนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้น ต้องมีทักษะอื่น ๆ นอกจากทักษะทางวิชาชีพ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่มีในการเรียน แต่เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการทำงาน
ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder - DeOne Academy สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาธุรกิจ
ชี้ให้เห็นว่า ในยุค Disruption นี้ ทักษะทางวิชาชีพ หรือที่เราเรียกกันว่า Hard Skills อย่างเดียวนั้น
ไม่เพียงพอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานกับองค์กร ถ้าเราต้องการก้าวหน้าในองค์กร
Soft skills เป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เราทำงานกับคนอื่นอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

แล้ว Soft skills ที่เราควรพัฒนาไว้ เพื่อให้เราประสบความสำเร็จในการทำงาน ควรมีอะไรบ้าง เรามาลองพิจารณากันนะครับ

1. ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร เป็นทักษะที่เราต้องใช้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อการทำงานในองค์กร
หรือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการฟังที่ดี ที่ตั้งใจ
ไม่ควรรีบสรุป หรือไม่อดทนฟัง เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการอย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องชัดเจน ตรงประเด็น ถามคำถามได้อย่างเหมาะสม
สามารถถ่ายทอดความคิดไปยังผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
รวมถึงการเลือกใช้คำพูดให้เหมาะกับสถานการณ์อีกด้วย

2. ทักษะการทำงานเป็นทีม

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำงานในองค์กรให้สำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างทีมงานและหน่วยงานต่าง ๆ
ทักษะการทำงานเป็นทีม จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การทำงานเป็นทีม จะช่วยให้เกิดคนในทีมมองเห็นภาพใหญ่
การแบ่งปันความคิดเห็นระหว่างทีมงาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ระหว่างกัน
จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น โดยใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม

หากเราต้องการเป็นผู้ที่ทำงานเป็นทีมได้ดี เราควรเ็นคนยืดหยุ่นและประนีประนอม
เพื่อที่จะสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท เปิดใจกว้างสำหรับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นอยู่เสมอ อีกทั้งควรต้องเป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ยึดมั่นและทำตามคำสัญญาที่รับปากไว้ ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจ และไว้ใจผู้อื่นด้วย

3. ทักษะการแก้ปัญหา

ในโลกการทำงานนั้น ปัญหาในงานต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญ หากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานนั้น
เราควรต้องมีทักษะการแก้ปัญหา มองให้เห็นปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ใช้วิธีมองในมุมที่แตกต่าง
เพื่อหาวิธีในการรับมือปัญหา รวมถึงพยายามหาวิธีหรือแนวทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา

การเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น เราควรฝึกฝนทักษะต่าง ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น
การวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหา การตั้งคำถาม การหาเหตุผล รวมถึงการประเมินทางเลือก และตัดสินใจ
อีกทั้ง เราควรที่จะต้องสามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหาทางป้องกันล่วงหน้าไว้ด้วย

4. ทักษะการบริหารเวลา

ทรัพยากรที่มีความสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งในชีวิตการทำงานคือ เวลา
ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกทักษะหนึ่งจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในการทำงาน
เราคงไม่อยากเป็นคนที่ทำงานเสร็จไม่ทันกำหนดเวลา หรือไม่บริหารจัดการเวลาให้งานสำเร็จตามเวลา
และสร้างผลเสียให้กับทีมงานหรือองค์กรกันทั้งนั้น

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนงาน จัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน
รวมถึงการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด
ทำให้เราสามารถเอาชนะข้อจำกัดของเวลากับปริมาณงานที่ต้องทำได้

5. ทักษะการปรับตัว

ในยุคที่เทคโนโลยีสามารถทำงานแทนคนได้นั้น การที่เราจะสามารถรักษาตำแหน่งงานไว้ได้
เราควรที่จะเป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ควรต้องสามารถทำงานไยด้หลากหลาย
หรือมีความสามารถในส่วนที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำแทนได้

นอกจากนี้แล้ว เราควรที่จะหมั่นสังเกตสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร
รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบกับงานที่ทำ เปิดใจเรียนรู้และปรับตัวเองให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับทักษะที่เราต้องพัฒนาไว้ เพื่อความสำเร็จในชีวิตการทำงาน
หวังว่าจะสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเราเอง รวมไปถึงทีมงานและองค์กรของเรากันนะครับ

ในชีวิตการทำงานนั้น ถึงแม้ว่า ความรู้ในงานจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้
แต่อย่าลืมนะครับว่า การที่เราจะสามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำในองค์กร การจะเป็นที่ยอมรับกับคนในองค์กร
ความรู้ในงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การเรียนรู้และพัฒนา Soft Skills ในด้านต่าง ๆ
รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว จะทำให้เราสามารถที่จะมีความรอบรู้ในมุมของการบริหารจัดการ
ที่จะเสริมให้เราสามารถบริหารทีมงาน และสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ สิ่งเหล่านี้
จะหล่อหลอมให้เราสามารถก้าวหน้าต่อไปในองค์กร และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอีกด้วย

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของท่านให้แกร่งมากขึ้น ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ
เว็บไซต์: https://www.deoneacademy.com/th/public-course/749
โทร: 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา