BECOMING CUSTOMER CENTRIC PRACTITIONER : TOWARDS CUSTOMER SOLUTIONS [ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)]

บริษัท : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

อบรมสัมมนา : หลักสูตร BECOMING CUSTOMER CENTRIC PRACTITIONER : TOWARDS CUSTOMER SOLUTIONS

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา