STRATEGIC ANALYSIS & PLANNING (บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด)

บริษัท : บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด

อบรมสัมมนา : หลักสูตร STRATEGIC ANALYSIS & PLANNING

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา