เกมกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)

บริษัท : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
อบรมสัมมนาหลักสูตร : เกมกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา