DEMO : EXPLORE THE NEW EXPERIENCE 4 หลักสูตรใหม่ สำหรับผู้บริหาร

อบรมสัมมนาหลักสูตร : Master of Communication
วิทยากร : อาจารย์ปิยนุช บุญมา


อบรมสัมมนาหลักสูตร : Consultative Sales 
วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมสัมมนาหลักสูตร : Super Coach Super Growth 
วิทยากร : อาจารย์กิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล  


อบรมสัมมนาหลักสูตร : Lost in Amazon 
วิทยากร : อาจารย์วิกรม กอบเดช


สามารถดูคลิปวีดีโอได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=Ytzz3uGbOYs&feature=youtu.be

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา