EFFECTIVE NEGOTIATION SKILLS (บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด)

บริษัท : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 
อบรมสัมมนาหลักสูตร : EFFECTIVE NEGOTIATION SKILLS 
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล


ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม

• ได้เรียนรู้ที่จะฝึกทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้ 
• ทุกอย่างสามารถต่อรองได้ “You Have to Try” คิดให้เยอะขึ้น ตัดสินใจให้ช้าลง แต่อย่าต่อรองโดยได้ไม่คุ้มเสีย(เวลา) 
• เทคนิคการเจรจาต่อรองโดยที่ได้ลองเจรจาจริง เรื่อง Price/Non-Price การหา mind point เพื่อบรรลุข้อตกลง , 
win-win ทั้ง content และ relation และทำให้เรากล้าที่จะพูด กล้าที่จะเจรจาต่อรอง

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา