CHANGE MANAGEMENT (บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัท : บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
อบรมสัมมนาหลักสูตร : CHANGE MANAGEMENT 
วิทยากร : ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม

• แนวคิดและการปรับเปลี่ยนให้สามารถช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิต 
• เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง 
• ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ภายนอกและภายใน

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา