COACHING AND FEEDBACK FOR MANAGERS รุ่น 1 (บริษัท กระทิงแดง เอ็กเซลเล้นซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด)

บริษัท : บริษัท กระทิงแดง เอ็กเซลเล้นซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด 
อบรมสัมมนาหลักสูตร : COACHING AND FEEDBACK FOR MANAGERS 
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา