LOST IN AMAZON: LEADING TEAM TO MAXIMIZE PERFORMANCE (บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด)

บริษัท : บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด 
อบรมสัมมนาหลักสูตร : LOST IN AMAZON: LEADING TEAM TO MAXIMIZE PERFORMANCE 
วิทยากร : อาจารย์วิกรม กอบเดช 


ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม

• การพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำที่ดี นำไปพัฒนากับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน , การใช้เทคนิค positive self talk 
• ได้วิธีการปรับการทำงาน ปฏิบัติการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
• การเตรียมความพร้อมสู่บทบาทการเป็นผู้นำอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีแนวคิดที่เป็นต้นทุนนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 
• เรียนรู้การเป็น leadership ที่ดี และมีความพร้อมต่อหน้าที่ 
• รู้จักตัวเองมากขึ้น และเรียนรู้การทำงานในฐานะหัวหน้างานมากขึ้น

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา