THE LEGENDARY TEAM (บริษัท เอ็นเอชเค แอนโทลิน (ประเทศไทย) จำกัด)

วิทยากร : อาจารย์จิรโรจน์ ติกกะวี


"คุณไม่ได้สร้างธุรกิจ คุณสร้างคน แล้วคนเหล่านั้นจึงไปสร้างธุรกิจให้คุณอีกที" “You don't build a business, you build people and then people build your business” –Zig Ziglar สร้างคนอย่างไรก็ได้ธุรกิจอย่างนั้น
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา