SMARTER LEADERSHIP DEVELOPMENT รุ่น 3 (บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด)

บริษัท : บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด 


ผู้บริหารในองค์กรจำนวนมากขาด “ภาวะผู้นำ”จากปัญหาดังกล่าว วันนี้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้นำในองค์กรของตนให้เก่ง “เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน” มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นเรื่องท้าทายการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ ดังนั้น ผู้นำที่ดีคือผู้ที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และกระตุ้นให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจ
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา