บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร ANALYTICAL THINKING รุ่น 2

วิทยากร : อาจารย์วิกรม กอบเดช


                “สิ่งสำคัญยิ่งกว่าความฉลาด คือ ต้องมีวิธีคิดที่ดีและคิดเป็น” ปัญหาส่วนใหญ่ที่องค์กรชั้นนำหลายแห่งเผชิญ คือ การคิดวิเคราะห์ที่คาดเคลื่อน จนนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด การได้รับข้อมูลที่มากมาย แต่ไม่สามารถนำมาคิดวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กรได้ จนเกิดอาการที่เรียกว่า จนเกิดอาการที่เรียกว่า “การท่วมของข้อมูล (flooded information)” สาเหตุหลัก คือ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และเทคนิคในการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการวิเคราะห์ หลักสูตร Analytical Thinking จะประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา