บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด อบรมหลักสูตร EFFECTIVE NEGOTIATION SKILLS

วิทยากร : อาจารย์กิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล


            การเจรจาต่อรองไม่ใช่การเอาชนะแนวความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และทั้งสองฝ่ายได้รับจุดประสงค์ของแต่ละฝ่าย โดยที่มีความเต็มใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน เปรียบเสมือนชนะทั้งคู่ WIN : WIN จึงจะเรียกได้ว่าเป็น “การเจรจาอย่างมีคุณภาพ” อย่างแท้จริง

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา