FACEBOOK MARKETING STRATEGY IN ACTION [PUBLIC TRAINING]

วิทยากร : อาจารย์ ประสิทธิ์ วรฉัตรวานิช   

             ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง อาจารย์ ประสิทธิ์ วรฉัตรวานิช   กูรูด้านการตลาดและอีคอมเมิร์ซ มาบรรยายเกี่ยวกับ  FACEBOOK MARKETING STRATEGY IN ACTION   จัดขึ้น ณ โรงแรมนารายณ์  สีลม  ห้องสุโขทัย  ชั้น 1   จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักการตลาดที่ใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้ต้องมีการปรับกลยุทธ์การทำโฆษณา   ความเข้าใจรูปแบบการทำตลาดที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Targeted Marketing) การตลาดคอนเท็นต์ (Content Marketing) และการตลาดผลิตภัณฑ์   (Product Marketing)  ก็ไม่สามารถใช้เฟสบุ๊คทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา