ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค อบรมหลักสูตร SITUATIONAL LEADERSHIP PROGRAM

วิทยากร : อาจารย์กิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล

            ทักษะของผู้นำ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าเป้าหมายหรือวัตถุปะสงค์ที่องค์กรต้องการจะมีแนวโน้มเป็นไปตามที่คาดหวัง
ทำให้หลาย ๆ องค์กรมุ่งเน้นการฝึกอบรมผู้บริหาร หรือผู้จัดการเพื่อเสริมสร้างทักษะของ ผู้นำ (Leadership) และด้วยภาวะความเป็นผู้นำต้องลงมาทำงาน สอนงาน ติดตาม ให้กำลังใจ และผลักดันลูกน้องมากขึ้น ต้องเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวหลัก (Change Agent)
        
            ในการเปลี่ยนแปลง เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจากภายในตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง โดยความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง เมื่อนั้นผู้อื่นก็จะทำตามคุณด้วยความเต็มใจ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา