หลักสูตร PROFESSIONAL BRAND NEW MANAGER (ครั้งที่ 2)

วิทยากร : อาจารย์วิกรม  กอบเดช

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Professional Brand New Manager

        1. Achieving higher performance and gaining trust from people

          เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการที่เก่งงานและเก่งคน

         2. Developing can do Attitude and courage to change

          พัฒนาทัศนคติและวิธีคิดของการเป็นผู้จัดการและกล้าเปลี่ยนแปลง

        3. Managing time and handling priority

         เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

        4. Discovering leadership styles and working with team creatively

          เข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำของตนเองและทำงานกับทีมได้อย่างสร้างสรรค์

        5. Enhancing communication skills and executing the action plan

          พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อนำกลยุทธ์ของบริษัทไปดำเนินการได้จริง

        6. Building motivation and confidence to teamwork

          เรียนรู้จิตวิทยาการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัท

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา