บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด อบรมหลักสูตร PROACTIVE LEADERSHIP

วิทยากร :  อาจารย์จิรโรจน์  ติกกะวี

          หลักสูตร Proactive Leadership จะช่วยพัฒนาผู้บริหารในองค์กร ให้กลายเป็นผู้นำเชิงรุกที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้สามารถพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และผลงาน
ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดนำหน้าเหนือคู่แข่ง เรียนรู้กับดักและหนทางในการก้าวออกจาก Comfort Zone
ซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดแบบเดิมๆ ให้หมดไป พัฒนาคุณสมบัติของผู้นำเชิงรุกที่มีการคาดการณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดหาวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา