รายละเอียด

การโค้ชได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในหลายองค์กร เพราะการโค้ชเป็นกระบวนการที่เจาะลึกลงไปถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในของผู้รับการโค้ชและยังไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่ ถ้าผู้ที่เป็นโค้ชมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการโค้ชที่ถูกต้อง มีกระบวนการและมีวิธีการโค้ชที่เหมาะสม มีวิธีคิดและมีจรรยาบรรณของการเป็นโค้ชที่ดี ตลอดจนมีทักษะของการโค้ชที่มีประสิทธิภาพแล้ว การโค้ชก็จะสร้างประโยชน์หรือผลลัพธ์มากมายให้กับผู้ได้รับการโค้ช เช่น ทำงานดีขึ้น เก่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนลดลง ยอดขายสูงขึ้น ลูกค้าพอใจมากขึ้น ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นทั้งหัวหน้าและลูกน้อง และที่สำคัญการโค้ชที่ดีจะต้องทำให้ชีวิตส่วนตัวของผู้ได้รับการโค้ชดีขึ้นด้วย เช่นสุขภาพดีขึ้น มีเวลาไปออกกำลังกายมากขึ้น ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวดีขึ้น มีเวลาให้กับตนเองมากขึ้น 


ในหลักสูตร Coach the Coach นี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมที่ต้องการจะก้าวสู่การเป็นโค้ชได้เข้าใจแนวคิด หลักการ จรรยาบรรณ กระบวนการ วิธีการ การเตรียมตัว สิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำตลอดจนทักษะสำคัญที่โค้ชมืออาชีพพึงมีไว้อย่างครบถ้วน ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็มผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสนุกสนานด้วยKEY BENEFITS

• ตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ชซึ่งเป็นเครื่องมือในการดึงศักยภาพของคนออกมา 
• ทราบว่าการโค้ชก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ต่อตนเองซึ่งทำหน้าที่เป็นโค้ชและต่อผู้รับการโค้ช 
• สามารถตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างในการก้าวสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ 
• ทราบวิธีคิดของการเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จและเรียนรู้สาเหตุที่ทำให้การโค้ชไม่ประสบความสำเร็จ 
• เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการโค้ชอย่างมีขั้นตอนและสามารถวางแผนการโค้ชได้จริง 
• พัฒนาทักษะสำคัญสำหรับการโค้ชเช่น ทักษะการถามคำถาม ทักษะการฟัง ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
• ฝึกการโค้ชจากกรณีศึกษาและบทบาทสมมติภายใต้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง 

KEY CONTENTS
• โค้ชคืออะไร What is coaching? 
• แนวคิดเกี่ยวกับการโค้ช Coaching concept 
• ประโยชน์ของการโค้ชที่มีต่อองค์กร ต่อโค้ช ต่อผู้ได้รับการโค้ช Coaching benefit 
• ทำไมต้องโค้ช ทำไมไม่สั่งงานอย่างเดียว Why coaching 
• คุณสมบัติของโค้ชมืออาชีพ Qualification of professional coach 
• จรรยาบรรณและวิธีคิดของคนที่เป็นโค้ช Coach mindset 
• เคล็ด(ไม่)ลับของการโค้ชที่ควรรู้ Coaching tips 
• กระบวนการในการโค้ช Coaching process 
• สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำระหว่างการโค้ช Do and Don’t for coaching 
• ทักษะการโค้ชที่สำคัญ Coaching Skills 
   o ทักษะการถามคำถาม Questioning skills 
   o ทักษะการฟังอย่างเข้าใจ Active Listening skills 
   o ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ Feedback skills 
• สาเหตุที่การโค้ชไม่ประสบความสำเร็จ Why coaching fail 
• กิจกรรมบทบาทสมมติการโค้ช Coaching role play

METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation

TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้า 
• ผู้นำระยะเวลา 2 วัน  (09.00-16.00 น.) 
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา