รายละเอียด

ผู้บริหารมีความสำคัญต่อความเป็นความตายขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตร  Leadership Development for Manager จึงถูกออกแบบโปรแกรมมาเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารทุกระดับขององค์กร ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้นำที่ดี เข้าใจและตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในการเป็นผู้นำ เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะสำคัญและเรียนรู้เครื่องมือ (Tools) ของการเป็นผู้นำทีมและผู้นำองค์กรKEY BENEFITS 

• เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพที่ต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณ 
• พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาวิธีคิดและพฤติกรรมของตนเอง 
• สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมด้วยวิสัยทัศน์และบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย 
• เข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำของตนเองและการอ่านสไตล์ของทีมงาน 
 • พัฒนาทักษะต่างๆในการสื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ฝึกปฏิบัติการพัฒนาลูกน้องด้วยการโค้ชและการสร้างขวัญและกำลังใจ 


 KEY CONTENT 
 Day One 
 Part I : Introduction to Leadership 
 • ความหมายและความสำคัญของภาวะผู้นำในองค์กร 
 • ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการที่ดีและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 
 • บทบาทและหน้าที่ของผู้นำ 
 • การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้นำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

 Part II : Discover Your Leadership Style 
 • รูปแบบของภาวะผู้นำ 
 • ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง 
 • เทคนิคการอ่านสไตล์ของลูกน้องและคนรอบข้าง 
 • การปรับสไตล์การนำและการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

 Part III : Visionary Leadership 
 • ผู้นำกับวิสัยทัศน์ 
 • การกำหนดวิสัยทัศน์ของทีม 
 • การแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่พันธะกิจและเป้าหมาย 
 • การค้นหาความท้าทายและการกำหนดเป้าหมายย่อย 
 • การสื่อสารและการกระตุ้นจูงใจทีมด้วยวิสัยทัศน์ 

 Day Two 
Part IV : Leader as Communicator 
 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำในฐานะผู้สื่อสาร 
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 • สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
 • ทักษะการสื่อสารที่สำคัญ  
 • ทักษะการถามคำถามและทักษะการฟัง 
• การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาลูกน้อง 

 Part V : Leader as Coach 
 • ความสำคัญของผู้นำในการเป็นโค้ช 
 • บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้เป็นโค้ช 
 • แนวคิดการสอนงานแบบ SOCRATIC 
 • Workshop : การวางแผนการโค้ช 
 • ฝึกปฏิบัติการโค้ช 

 TARGET PARTICIPANTS 
 • ผู้บริหาร 
 • ผู้จัดการ 
 • หัวหน้า 
 • ผู้นำ 

 METHODOLOGY 
 • Workshop 
 • Case Study 
 • Role Play 
 • Participation 

 ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.) 
 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Testimonial

• ได้เรียนรู้คนในแต่ละ type เพื่อที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนในหลายประเภท เพื่อให้การทำงานราบรื่นมากขึ้น 

• ได้เรียนรู้การวิเคราะห์บุคลิก เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น , การ response , เทคนิคการเจรจาสื่อสาร และการปฏิบัติตัวกับคนหลายรูปแบบ 
เข้าใจตัวเองและผู้อื่น 
• อาจารย์เป็นกันเอง สอนดี เข้าใจ มีการยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ตลก

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา