รายละเอียด

70% ของหัวหน้างานคนไทย ไม่รู้ว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากตัวเอง

“หัวหน้างาน” คือกลุ่มสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรใดมีหัวหน้างานที่เก่งย่อมมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย และมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วย 

หลักสูตร SMARTER SUPERVISORY SKILLS จึงออกแบบมาเพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาท หน้าที่ของการเป็นหัวหน้า สามารถพัฒนาศักยภาพ กำหนดเป้าหมาย ทิศทางของทีมงาน พัฒนาทักษะการวางแผน รู้ทันปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เทคนิคการจูงใจเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการลูกน้อง ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพื่อการบรรลุยังเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


KEY BENEFITS 

• พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำเชิงรุก และหัวหน้างานแบบผู้นำ 
• ปลูกฝังแนวคิดและทักษะการบริหารงานและคนแนวใหม่ 
• สร้างทัศนคติเชิงบวกและวิธีคิดเพื่อก้าวออกจาก COMFORT ZONE 
• ศิลปะผู้บังคับบัญชาให้เข้าไปอยู่ในใจทีมงาน 
• จัดลำดับความสำคัญของงาน คนสำราญงานสำเร็จ 
• สร้างเข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 
• พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานในการทำงานภายในองค์กร 
• เรียนรู้จิตวิทยาเพิ่มความไว้วางใจแบบทีมเวิร์ก 
• สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีไฟในการทำงาน 

KEY CONTENTS 
• บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 
• ความคาดหวังรอบๆ ด้านที่มีต่อตัวหัวหน้างาน 
• ความคาดหวังของผู้บริหาร 
• ความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชา การพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 
• แนวคิดการพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา 
• เทคนิคการออกจาก Comfort Zone การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
• การปรับทัศนคติและมุมมอง การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ 
• เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารเวลา ศิลปะการบังคับบัญชาทีมงานอย่างได้ใจ 
• การมอบหมายงาน 
• การติดตามงาน และ การสอนงาน 
• การประเมินผลงานและการให้ Feedback 
• การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เทคนิคการสร้างความศรัทธาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
• สมการการสร้างความไว้วางใจ 
• การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารและการประสานงานสู่ความสำเร็จ 
• ข้อควรระวังและปัจจัยที่ทำให้ การสื่อสารล้มเหลว 
• เทคนิคการถาม เทคนิคการฟัง 
• เทคนิคการสนทนา 
• บุคลิกภาพกับการสื่อสาร 
• การสร้างทัศนคติรับผิดชอบในการสื่อสาร 
• การสื่อสารในที่ประชุม 

METHODOLOGY 
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 

TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม 


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา