รายละเอียด

KEY BENEFITS

• เรียนรู้ระบบที่สร้างความสำเร็จให้ตัวบุคคลและองค์กรในเวลาที่สั้นลงและเป็นระบบที่พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าได้ผลจริง
• สร้างความรับผิดชอบต่อความสำเร็จและผลลัพธ์ที่ตนเองและทีมต้องการ
• เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองและทีมงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร
• สามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงานได้จากตัวเอง
• เรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นและ feedback ของคนในทีมเพื่อสร้างความสำเร็จอันรวดเร็ว


WORKSHOP HIGHLIGHT

• เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามขบวนการของ Canfield Methodology เพื่อให้เกิดการเข้าใจจนเข้าถึงเนื้อหาอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้ทันที
• โปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสู่ความสำเร็จ
• เรียนรู้กระบวนการค้นหาตัวเอง สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะทำให้ชีวิตก้าวกระโดด
• ระบบความสำเร็จของ The Success Principles ที่เรียบง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ และได้ผลจริง


KEY CONTENTS

Day 1

Module 1: Take 100% Responsibility for Your Life
• สร้างทัศนคติความรับผิดชอบ มองเห็นตัวเองเป็นต้นเหตุของผลลัพธ์ในชีวิตรวมทั้งความสำเร็จ
• พร้อมที่จะออกแบบผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไร

Module 2: Acknowledge Your Positive Past & Recognise Your Strengths
• ค้นหาความสำเร็จเดิมเพื่อเสริมต่อความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต
• สร้างความนับถือตัวเองให้พนักงานมีความมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง
• มองเห็นจุดแข็งของตัวเองจากมุมมองของคนอื่น เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร

Module 3: Use Positive Self-Talk and Transcend Your Limiting Beliefs
• แสดงให้เห็นความสำคัญของคำพูดที่มีพลังและมีผลต่อร่างกาย ความคิค สิ่งแวดล้อม และความสำเร็จ
• เปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดเป็นความเชื่อมีสนับสนุนและสร้างพลังสู่เป้าหมายที่ต้องการ

Module 4: Be Clear Why You are Here
• ค้นหาจุดหมายของชีวิตและการทำงาน เพื่อที่จะทำให้สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองในการทำงานในทุกๆวัน


Day 2

Module 5: Decide What You Want 

กำหนดวิสัยทัศน์ 3 – 5 ปี ที่ใช่และรู้สึกท้าทาย ที่จะเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานซึ่งส่งผลดีกับประสิทธิภาพงาน
• กำหนดเป้าหมายก้าวกระโดดที่จะทำให้ชีวิตเปลี่ยน

Module 6: Unleash the Power of Goal Setting & Affirmation
• เปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายที่แน่นอน และการใช้คำพูดและจินตนาการที่กระตุ้นให้ภาพความสำเร็จเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
• ใช้ขบวนการ Seed Planting Exercise ที่จะสร้างความเชื่อและฝังเป้าหมายที่สำคัญลงในจิตใต้สำนึก

Module 7: Take Action & Create New Success Habit
• วิธีการลงมือทำให้ประสบความสำเร็จ และการอาศัยทีมงานช่วยให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

Module 8: Feedback for your Advantage
• วิธีการรับและใช้ feedback ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเปิดใจรับ feedback


METHODOLOGY

• Workshop
• Case Study
• Role Play
• Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร
• ผู้จัดการ
• หัวหน้าทีม
• ผู้นำทีม


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา