รายละเอียด

KEY BENEFITS

• เพิ่มความมั่นใจที่จะคิดนอกกรอบและนำแนวคิดสู่การปฏิบัติมากขึ้น 
• มีทัศนคติเชิงรุกในการจัดการกับปัญหาและความท้าทายที่เจอในการทำงานมากขึ้น 
• เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาและยกระดับการทำงานผ่านกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
• ได้ทักษะและเครื่องมือที่ใช้ในการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ


WORKSHOP HIGHLIGHT

• เน้นสร้างการเรียนรู้และสร้างทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาและโจทย์ในการทำงานจริง 
• พัฒนาจากพื้นฐานความเข้าใจด้านการทำงานของสมองและกระบวนการสร้างนวัตกรรมของบริษัทชั้นนำระดับโลก 
• เรียนรู้กระบวนการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติและสร้างผลกระทบได้จริง 
• ได้ไอเดียและแผนปฏิบัติการสำหรับการทำงานจริง


KEY APPLICATIONS

• การแก้ปัญหาในการทำงาน Problem Solving 
• การวางแผนประจำปี Annual Review & Planning 
• การวางแผนการบริหารงานโครงการ Project MGMT 
• วางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง Change MGMT Planning 
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ Strategic Planning


KEY CONTENTS

Module 1: “Designing Breakthrough Solution” Overview 
• ความสำคัญของการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมต่อความสำเร็จ 
• 4D Breakthrough Solution Problem Solving Model


Key Frameworks & Techniques 
• กรณีศึกษาการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม 
• แบบฝึกหัดการสร้างแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา


4D Model /4 Problem Solving 
• Define - the Mission - กำหนดโจทย์และสิ่งที่อยากได้ให้ชัดเจน 
• Develop – Various Options – สรรหาและพัฒนาทางเลือกใหม่หลายๆ ทางเลือก 
• Decide – which solutions to take forward – กลั่นกรองและเลือกไอเดียที่ตอบโจทย์ที่สุด 
• Deploy – Success Plan – วางแผนปฏิบัติการให้เจาะจง


Module 2 : Define the Mission 
• เรียนรู้กระบวนการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 
• การเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่สูงกว่าเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
• การกำหนดโจทย์ “Mission Statement” Key Frameworks & Techniques     
     o  Creative Tension Process     
     o Clarify Desired Outcome 
     o Understand Current Reality 
     o Craft the Mission Statement


Module 3: Develop Various Options 
• เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
• แนวทางการเตรียมตัวและการปฏิบัติระหว่างการพูดคุย


Key Frameworks & Techniques 
• Creative Thinking Techniques 
      o Random Words Generation 
      o 3 L+1R Brain Storming 
      o Assume new perspectives 
      o Passive Thinking


Module 4: Decide which idea to take forward 
• เรียนรู้และฝึกฝนเครื่องมือการเลือกและตัดสินใจแบบต่างๆ 
      o Multilayer Screening 
      o Impact VS Resource Matrix 
      o Measured Criteria 
      o Head VS Heart Rating


Module 5: Deploy success plan 
• Project Planning 
      o การกำหนดวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดและการติดตาม 
• หลักการและแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการ 
      o แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
      o การบริหารความเสี่ยง (Sensitivity Analysis & Contingency Plan Development)


Module 6: 4D Model 4 Problem Solving 
• On-the-Job Application 
• ฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างเพื่อใช้หาไอเดียและวิธีการใหม่ๆตอบโจทย์สถานการณ์จริงในการทำงานของผู้เข้าอบรม


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร 
• นักการตลาด 
• ผู้จัดการโครงการ


METHODOLOGY

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


ระยะเวลา 2 วัน (09.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา