รายละเอียด

จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรง องค์กรใดไร้ปัญหาเรื่อง “คน” องค์กรนั้นย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะการที่ทีมงานทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ย่อมนำมาซึ่งผลผลิตและบริการที่คุณภาพมากขึ้นนั่นเอง แต่ในเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง ยุคสมัยของคนก็เปลี่ยนไป จากผลการวิจัยของหลายสถาบันพบว่า มีองค์กรมากมายที่กำลังเผชิญกับปัญหาความแตกต่างระหว่าง Generation ของคนในองค์กร วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส ซึ่งล้วนแต่มีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างกัน พนักงานใหม่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และอาจปรับตัวเข้ากับ “คนในองค์กรไม่ได้” ในขณะที่หัวหน้างานและผู้จัดการก็ “เครียดกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานใหม่” ที่แตกต่างจากตนอย่างสิ้นเชิงทำให้บรรยากาศการทำงานไม่ราบรื่น งานสะดุด ล่าช้า ส่งผลให้สินค้าและบริการขาดคุณภาพ รวมถึงพนักงานใหม่ลาออกไปอย่างรวดเร็วในที่สุด


ดังนั้น การพัฒนาให้หัวหน้างานและผู้จัดการ และพนักงานใหม่ ให้มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้เข้ากันและเปิดใจกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีจิตวิทยาในการบริหารมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้การทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจต่อไปKEY BENEFITS

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของ “พนักงานในแต่ละ Generation 
• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการปรับตัวและเปิดใจกับการเปลี่ยนแปลง 
• เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตวิทยาในการบริหารกับคนในแต่ละกลุ่ม 
• เพื่อให้สามารถบริหารบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน 
• เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหาร 

KEY CONTENTS

• โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงกับยุคสมัยของคนทำงานในองค์กรที่แตกต่างกัน 
• ทัศนคติและพฤติกรรมของ Baby Boomer, Gen X , Gen Y กับพฤติกรรมการทำงาน 
• ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารในบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
• เทคนิคสร้างทีมงานต่างวัยด้วยหัวใจเดียวกัน 
• ความแตกต่างระหว่าง Generation จุดดี – เด่นของแต่ละ Generation 
• การบริหารความแตกต่างและการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มคนแต่ละ Generation 
• หลักในการทำงานกับคนในแต่ละ GenerationTARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้า 
• ผู้นำ 


METHODOLOGY 

• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation 


ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 

จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

Customer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา