รายละเอียด

“ทีมเวิร์ก” นี่เอง ที่ทำให้กองทัพ 300 คนชนะศึกเปอร์เซีย ซึ่งข้าศึกมีมากกว่าหลายเท่า 
”ทีมเวิร์ก” นี่เอง ที่ทำให้พนักงานธรรมดาช่วยกันสร้างและดูแลโรงละคร Globe Theatre ของเชคสเปียร์มาได้หลายร้อยปีที่ลอนดอน 

การสร้างทีมเวิร์กที่ดี เป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่จะช่วยกัน ให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Active Learning) จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวเองและทีมได้ โดยเน้นปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออกต่อกันอย่างเหมาะสม กระตุ้นการมีเป้าหมายร่วมกันของทีม และยอมรับความต่างกันของทีม ในรูปแบบการจัดอบรม กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการ Outing ต่างๆ 

หลักสูตร Effective Team Dynamics จัดเต็มทุกเนื้อหาและสาระ บวกกับความสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ โดยจะเน้นให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร ตามเงื่อนไขของเวลาและงบประมาณ


KEY BENEFITS 
•  สร้างทีมให้ ‘แข็งแกร่ง’ รอบด้าน’ (High Performance Teamwork) 
•  ทำลายวิธีคิดแบบ SILO อุปสรรคที่ทำให้ทีมไม่รอด (Break Silo Thinking) 
•  ทำงานไหลลื่นด้วยการให้ทีมมองเป้าหมายแบบเดียวกัน (Common Goals) 
•  พัฒนาจุดอ่อนของทีมให้เป็นจุดแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น (Discover Your Strength) 
•  ละลายพฤติกรรม กับกิจกรรมสนุก เสริมสาระ และสร้างสรรค์ (ICE BREAKING) 
•  ทุ่มพลังการทำงานแบบเกิน 100 ด้วยการสร้างทัศนคติที่ดีแบบทีมเวิร์ก (COMMITMENT) 


KEY CONTENTS 
•  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 10 ประการของทีมงานที่มีประสิทธิผล อันได้แก่ 
        •  เป้าหมาย 
        •  การมีส่วนร่วม 
        •  ความรู้สึก 
        •  การวินิจฉัยปัญหา 
        •  การเป็นผู้นำ 
        •  การตัดสินใจ 
        •  ความไว้วางใจกัน 
        •  ความคิดริเริ่มและความเจริญงอกงามฃ 
        •  การติดต่อสื่อสาร 
        •  ระบบงานและเทคโนโลยี 
•  เน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้สนุกสนานแบบมีสาระจากกิจกรรมเกมการเรียนรู้ (Learning Games) ซึ่งมีการสรุปประสบการณ์ แง่คิดมุมมอง เชื่อมโยงสู่การประยุกต์ปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่เกมที่เล่นสนุกแต่เพียงอย่างเดียว 
•  เน้นเรื่องภาวะผู้นำ (สอดแทรกในทุกเกมด้วย เพราะเมื่อเปลี่ยนเกม จะต้องเปลี่ยนผู้นำทีม มีการผลัดเปลี่ยนบทบาทกันระหว่างสมาชิกในทีม ทุกคนผลัดกันนำตามสถานการณ์) 
•  เน้นเรื่องสัมพันธภาพ การประสานงาน การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ในการทำกิจกรรเกมจะมีการวางแผน การกำหนดเป้าหมายและตัดสินใจเป็นทีมร่วมกัน ทีมงานมาจากต่างองค์การ ซึ่งอาจมีระบบงานและวิธีการทำงานตามวัฒนธรรมของแต่ละองค์การ แต่ต้องประสานงาน ทำงานร่วมกัน 
เป็น Partner มีส่วนต่อความสำเร็จร่วมกัน 
•  เสริมเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้งของทีมงาน การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จ การจัดทำกลยุทธ์ แผนงานของทีม 

METHODOLOGY
• Workshop 
• Case Study 
• Role Play 
• Participation


TARGET PARTICIPANTS 
• ผู้บริหาร 
• ผู้จัดการ 
• หัวหน้างาน 
• ผู้นำทีม


 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา