PUBLIC COURSE

 • Industrial Selling
 • Industrial Selling

  กลยุทธ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมมีความแตกต่างจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย อะไรคือวิธีคิดที่จะทำให้นักขายสินค้าอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จ อะไรคือวิธีการขายสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เน้นการลดแลกแจกแถม แล้วจะมีวิธีการในการคัดเลือกลูกค้าเป้าหมายอย่างไรให้ถูกต้อง ควรใช้เกณฑ์อะไรตัดสินใจ


  “หลักสูตรเทคนิคการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมนี้จะพัฒนานักขายให้ครบเครื่องทั้งการกำหนดกลยุทธ์การขายและเทคนิคการปิดการขายเพื่อการสร้างยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นได้ในระยะยาว”

COURSE MAIN CONCEPT

 • Industrial Selling
 • • เปิดใจลูกค้าสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภายใน 45 วินาที

  • เจาะลึกปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญเพื่อออกแบบ Solution ที่สร้างความประทับใจ

  • เทคนิคปิดการขายประสิทธิภาพสูงใช้งานได้ทันที

  • จิตวิทยาการโน้มน้าวให้ลูกค้ารับข้อเสนอของเรา

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • เน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของนักขายสินค้าอุตสาหกรรมแบบครบเครื่อง

 • เรียนรู้วิธีการสร้างกลยุทธ์ทีสร้างความได้เปรียบให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

 • เข้าใจวิธีการเพิ่มยอดขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าองค์กรที่มีสองรูปแบบอย่างถ่องแท้

 • พัฒนาการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการของลูกค้าสินค้าอุตสาหกรรม

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Industrial Selling

 • Industrial Selling
 • หลักสูตรกลยุทธ์ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Selling Strategy)


  • กลยุทธ์ปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมแบบมืออาชีพ

  • สูตรสำเร็จในการเพิ่มยอดขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเหนือชั้น

  • เร่งอัตราความสำเร็จในงานขายสินค้าอุตสาหกรรม

  • ขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างไรให้ทะลุเป้า

  • เคล็ดลับการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้สองเท่า

  • เทคนิคการเพิ่มอัตราการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรมแบบเซียน

 • Chapter 1: ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขายสินค้าอุตสาหกรรม

  • ธรรมชาติของสินค้าอุตสาหกรรม

  • แนวคิดการขายความสำเร็จให้ลูกค้า

  • คุณสมบัติของนักขายสินค้าอุตสาหกรรม

 • Chapter 2: ลักษณะและจำนวนลูกค้าอุตสาหกรรม (Key Account Management)

  • การจัดสรรทรัพยากรในการดูแลลูกค้า

  • การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

  • กฎพาเรโต 80:20

 • Chapter 3: การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer Need Analysis)

  • ลักษณะของปัญหาทางธุรกิจของลูกค้า B2B

  • การค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของลูกค้า

  • การนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นจุดขายของบริษัทเพื่อช่วยลูกค้า

 • Chapter 4: การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ (Decision Making Unit)

  • ใครบ้างที่มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อสินค้าอุตสาหกรรม

  • การทำความเข้าใจกระบวนการทำงานระหว่างบทบาท

  • ความคาดหวัง ความกังวลและจุดตัดสินใจของแต่ละบทบาท

 • Chapter 5: การให้ความรู้และแบ่งปันคือหัวใจ (Knowledge Sharing)

  • เหตุผลที่ต้องให้ความรู้และถ่ายทอด Know How

  • รูปแบบกิจกรรมการให้ความรู้

  • กิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละบทบาท

 • Chapter 6: การสร้างคุณค่าให้ลูกค้าแบบจับต้องได้และวัดได้ (Value Based Selling)

  • การวิเคราะห์คุณค่าที่เรามอบให้ลูกค้า

  • เทคนิคการวัดมูลค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

  • ตัวอย่างของกิจกรรมการสร้างคุณค่า

 • Chapter 7: การเปิดการขาย

  • กฎเหล็กของการเปิดการขาย

  • การสร้างความประทับใจแรกพบ

 • Chapter 8: การค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

  • เคล็ดลับการใช้คำถามเพื่อค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

  • เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างถามคำถาม

 • Chapter 9: การนำเสนอแบบโน้มน้าวใจ

  • การนำเสนอ Winning Zone เพื่อมัดใจลูกค้า

  • 5 เทคนิคการนำเสนอแบบโดนใจ

 • Chapter 10: การปิดการขาย

  • การจัดการข้อโต้แย้ง

  • 4 เทคนิคการปิดการขายสินค้าอุตสาหกรรม

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  เข้าใจธรรมชาติและคุณลักษณะของตลาดสินค้าอุตสาหกรรมอย่างถ่องแท้มากขึ้น นำไปสู่การปรับวิธีคิดและวิธีการในการขายให้เหมาะสม

 • 2

  รู้จักเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าแต่ละรายและสามารถวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ

 • 3

  ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ว่าเป็นหนทางของการขายในสินค้าอุตสาหกรรม

 • 4

  สามารถเปิดใจลูกค้าและค้นหาปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญ เพื่อนำไปสู่การออกแบบ solution ที่ตอบโจทย์ได้รวมถึงสามารถนำเสนอ Solution ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้กับลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • Industrial Selling

วิทยากร

 • Industrial Selling
 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

  วิทยากร

  ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายที่เข้าใจง่าย เนื้อหาลงลึกและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (Simple-Deep-Practical) 

  ดร.ชัยพัชร์ มีความโดดเด่นใน 3 ด้านคือการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development การโค้ชผู้บริหารเป็นกลุ่ม Group Coaching และการยกระดับประสิทธิภาพด้านการขาย Sales Effectiveness 

   ประสบการในการบรรยายกว่า 15 ปี ของ ดร.ชัยพัชร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายอาทิ ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิตและประภันภัย ธุรกิจพลังงาน อุปโภคบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว Telecom อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล ธุรกิจจัดส่ง Start Up หน่วยงานภาครัฐ 

   ปัจุบัน ดร.ชัยพัชร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ DeOne Academy จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชฎักสวนดุสิต ได้รับ Certificate in Social and Economics Development ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate in Leadership Development จากสถาบัน LMI ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate in NLP Coaching จาก American Board of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ชัยพัชรเคยทำงานที่ SCG, Tesco Lotus และ Lafarge Group (France)

Customer Reference

 • Industrial Selling
 • SPECIAL PRICE
 • 12,000 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 10,000 บาท
 • ราคา Early Bird เพียงสมัครก่อน 30 ตุลาคม 2563
 • จัดวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563
 • พัฒนานักขายให้ครบเครื่อง
 • สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปลองใช้ในการทำงานจริง
Industrial Selling

SPECIAL PROMOTION

ท่านละ 12,000 บาท / Early Bird ราคา 10,000 บาท (เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน 30 ตุลาคม 2563)

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Industrial Selling

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา