PUBLIC COURSE

 • Negotiation Skills
 • Negotiation Skills

  “Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate.” – John F. Kennedy


  เกมส์การแข่งขันด้านธุรกิจจะต้องอาศัยทักษะต่างๆมากมายเพื่อให้เราสามารถก้าวเดินสู่การเป็นแถวหน้าของอุตสาหกรรม หนี่งในทักษะที่สำคัญนั้นคือทักษะการเจรจาต่อรอง เพราะในธุรกิจไม่มีอะไรที่เราสมควรจะได้แต่เราจะได้จากการต่อรองเท่านั้น


  อย่างไรก็ตามผู้บริหารหลายคนยังเข้าใจผิดว่าการเจรจาต่อรองคือการแข่งขัน (Competition) กับคู่เจรจาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุด แต่แท้ที่จริงแล้วการเจรจาต่อรองคือการร่วมมือกัน (Collaboration) กับคู่เจรจาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่มากที่สุดต่างหาก


  "อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom"

COURSE MAIN CONCEPT

 • Negotiation Skills
 • หลักสูตร Negotiation Skills ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง ทฤษฏีเกมส์การสร้างอํานาจในการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 8 ขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การเปิดการเจรจาอย่างประทับใจ การใช้สัญญาณ การนําเสนอข้อเสนอ การปรับแต่งข้อเสนอ การต่อรอง การปิดการเจรจาและการสรุปข้อตกลง


  นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้สไตล์การเจรจาต่อรองของคู่เจรจา การปรับสไตล์การเจรจาของตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ และกฎเหล็กของนักเจรจาที่ประสบความสําเร็จอีกด้วย


  “A negotiator should observe everything. You must be part Sherlock Holmes, part Sigmund Freud.” – Victor Kiam

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • เน้นการสร้าง Mindset

  สำหรับการเป็นนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ

  ที่คิดแบบ WIN-WIN

 • เน้นเทคนิคและกลยุทธ์

  ที่มืออาชีพใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

  และการเจรจาต่อรองภายในองค์กร

 • เน้นกระบวนการ

  ที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนและทุกคนสามารถทำตามได้ง่าย

 • เน้นการพัฒนาทักษะ

  ที่ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติ

  จนเกิดความชำนาญในการนำไปใช้จริง

วิธีการเรียนรู้

 • Workshop

 • Case Study

 • Role Play

 • Participation

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Negotiation Skills

 • Negotiation Skills
 • • แนวคิดของการเจรจาต่อรอง

  • กฎเหล็กของการเจรจาต่รองของมืออาชีพ

  • องค์ประกอบของการเจรจา

  • การวิเคราะห์ต้นทุนในการเจรจาต่อรอง

  • รูปแบบของการเจรจาต่อรอง 4 ประเภท

  • ความแตกต่างระหว่าง Position and Interest

  • คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ

  • ค้นหาสไตล์การเจรจาต่อรองที่สร้างความได้เปรียบของตนเอง

  • เทคนิคการอ่านสไตล์การเจรจาต่อรองของคู่เจรจา

  • การปรับใช้สไตล์การเจรจาในสถานการณ์ต่างๆ

  • กระบวนการของการเจรจาต่อรอง 8 ขั้นตอน : Negotiation Process

  1. การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง Preparation

  2. การเปิดการเจรจาต่อรอง Opening

  3. การให้สัญญาณและจับสัญญาณ Signaling

  4. การยื่นข้อเสนอและการรับข้อเสนอ Proposing

  5. การปรับแต่งข้อเสนอ packaging

  6. การต่อรอง bargaining

  7. การปิดการเจรจา Closing

  8. การสรุปข้อตกลง Agreement

  • ฝีกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  เห็นความสำคัญของการต่อรองด้วยวิธีการลองต่อ

 • 2

  เข้าใจแนวคิดแบบ ‘รู้เขา รู้เรา’ ด้วยเทคนิคการอ่านใจคู่เจรจา

 • 3

  เรียนรู้ 8 ขั้นตอนหัวใจแห่งความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

 • 4

  ทราบวิธีเจรจาอย่างมีชั้นเชิง ที่ได้ผลแบบ Win Win ฟินทั้งเราและเขา

 • 5

  รู้จักขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและขั้นตอนที่ผิดพลาดมากที่สุดในการเจรจาต่อรอง

 • 6

  พิชิตใจคู่เจรจาด้วยเทคนิคการปรับสไตล์ตัวเอง

 • 7

  เทคนิคการพลิกสถานการณ์ตัวเองจากเสียเปรียบให้ได้เปรียบ

 • 8

  สามารถเพิ่มการเจรจาให้ทรงพลังด้วยการเลือกคนเก่งแต่ละด้านมาร่วมทีม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้บริหาร

 • ผู้จัดการ

 • หัวหน้างาน

 • ผู้นำทีม

วิทยากร

 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

  วิทยากร

     เป็นวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายที่เข้าใจง่าย เนื้อหาลงลึกและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (Simple-Deep-Practical) 

     ดร.ชัยพัชร์ มีความโดดเด่นใน 3 ด้านคือการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development การโค้ชผู้บริหารเป็นกลุ่ม Group Coaching และการยกระดับประสิทธิภาพด้านการขาย Sales Effectiveness

     ประสบการณ์ในการบรรยายกว่า 15 ปี ของ ดร.ชัยพัชร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายอาทิ ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิตและประภันภัย ธุรกิจพลังงาน อุปโภคบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว Telecom อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล ธุรกิจจัดส่ง Start Up หน่วยงานภาครัฐ 

     ปัจจุบัน ดร.ชัยพัชร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ DeOne Academy จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชฎักสวนดุสิต ได้รับ Certificate in Social and Economics Development ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate in Leadership Development จากสถาบัน LMI ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate in NLP Coaching จาก American Board of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ชัยพัชรเคยทำงานที่ SCG, Tesco Lotus และ Lafarge Group (France)

Customer Reference

 • Negotiation Skills

ภาพบรรยากาศการเรียน

 • SPECIAL PRICE
 • 18,500 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 12,500 บาท
 • อบรมวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564
 • อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
 • Handout สื่อการสอนรูปแบบ Electronic
 • Networking Club ของผู้เข้าร่วมอบรม
 • สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปลองใช้ในการทำงานจริง
Negotiation Skills

ราคาปกติ 18,500 Early Bird 12,500 บาท

(สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2564) สมัคร 3 ท่านขึ้นไป รับราคาพิเศษสุด ๆ !

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Negotiation Skills

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา