"/>

PUBLIC COURSE

 • Leadership Thinking
 • Leadership Thinking

  "However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. - Winston Churchill"


  นอกจากผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานและคนแล้ว ผู้บริหารคนนั้นยังจะต้องมี Mindset ที่ใช่และวิธีคิดที่ถูกต้องประกอบด้วยเป็นเหตุสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่โลกธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไม่เคยมีมาก่อน ผู้บริหารจะต้องมีหลักคิดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดบวก ดังนั้นหลักสูตร Leadership Thinking จึงได้ออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้บริหารได้มองเห็นความสำคัญของการคิดทั้งสี่รูปแบบนี้และสามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที

COURSE MAIN CONCEPT

 • Leadership Thinking
 • หัวใจสำคัญของหลักสูตร Leadership Thinking นี้อยู่ที่การโฟกัสวิธีคิดที่สำคัญในสี่แบบคือ

  (1) การคิดเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันมองเห็นจุดแข็งของเราและเข้าใจจุดอ่อนของคู่แข่งขัน

  (2) การคิดเชิงระบบซึ่งเป็นการวิธีคิดที่เป็นจุดบอดของผู้บริหารมากที่สุด การคิดเชิงระบบจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  (3) การคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารปรับเปลี่ยนการตัดสินใจด้วยความรู้สึกและประสบการณ์มาเป็นการตัดสินใจด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและสุดท้าย

  (4) การคิดเชิงบวกซึ่งนำไปสู่การมองหาและมองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค มองเห็นทางออกมากกว่าทางตัน


  “Systems thinking without systems thinkers will change nothing.”– Derek and Laura Cabrera

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • Start

  เริ่มสร้างพื้นฐานสำคัญของการสื่อสารและสร้างทีมแบบมืออาชีพ

 • Stop

  หยุดการพัฒนาทีมแบบลูกทุ่งและเริ่มการโค้ชเพื่อยกระดับการทำงานแบบถาวร

 • Sharpen

  เหลาทักษะการสื่อสาร การจูงใจทีมงานผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

 • Share

  แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองในการบริหารความขัดแย้งกับกูรูตัวจริง

วิธีการเรียนรู้

 • Workshop

 • Case Study

 • Role Play

 • Participation

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Leadership Thinking

 •  
 • Strategic Thinking

  • ความหมายของความคิดเชิงกลยุทธ์

  • ขั้นตอนการเติบโต Growth Stage

  • การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

  • การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน

  • รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน

 • System Thinking

  • ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงระบบ (System Thinking)

  • ความแตกต่างระหว่าง Linear Thinking และ System Thinking

  • ประโยชน์ของ System Thinking ต่อความสำเร็จขององค์กร

  • เทคนิค System Thinking แบบ Balancing Loop

  • กรณีศึกษานกแพนวิน

 • Analytical Thinking

  • ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์

  • 5 ขั้นตอนของกาคิดเชิงวิเคราะห์

  • ทักษะของกระบวนการคิด 9 ทักษะ

  • องค์ประกอบของนักคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดี

  • คุณสมบัติของนักคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดี

 • Positive Thinking

  • การสร้างสมดุลชีวิต 360 องศา

  • อย่าโชคร้ายที่ไม่รู้ว่าโชคดีแค่ไหน

  • เป้าหมายชีวิตและเข็มทิศในการทำงาน

  • ค่านิยมองค์กร vs ข้านิยม (Core Value and Corporate Value)

  • เทคนิคการจัดการความเครียด

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  Practical Leadership Tools: เครื่องมือการพัฒนาภาวะผู้นำตัวเองและการเป็นผู้นำทีม

 • 2

  แลกเปลี่ยน แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์กับกูรูตัวจริง

 • 3

  Leadership Assessment ประเมินสไตล์การเป็นผู้นำ

 • 4

  เอกสาร Handout ลิขสิทธิ์ จากสถาบัน Deone

 • 5

  Program Material ที่ใช้ในการ Workshop

 • 6

  คำปรึกษาจากวิทยากรตลอดจนการเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ

  ผู้บริหารที่ต้องพัฒนา Leadership

 • เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ

  ในการบริหารงานบริหารทีม แนะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาตัวเอง

  และยกระดับภาวะผู้นำของตัวเอง

วิทยากร

 • อาจารย์วิกรม กอบเดช
 • อาจารย์วิกรม กอบเดช

  วิทยากร

  ประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านบริหารกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์การขายสินค้า B2B (Business-to- Business) และ B2C (Business-to- Consumer) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการตลาดระหว่างประเทศจากเครือซิเมนต์ไทย (SCG), บริษัท Star-Aire และ PlanToys 


  ปัจจุบัน เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับสมาคมธุรกิจและองค์กรชั้นนำต่างๆ ของประเทศไทยในเรื่องกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การขาย การพัฒนาผู้นำและผู้บริหาร เป็นนักเขียนบทความทางด้านธุรกิจ และการตลาดให้กับเว็บไซด์ www.pacificsmc.com 


  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน M.B.A. สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับการฝึกอบรมสัมมนาพิเศษจากวิทยากรระดับโลกอย่างเช่น Dr.Philip Kotler, Jack Trout และ Tony Robbins

 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

  วิทยากร

     ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายที่เข้าใจง่าย เนื้อหาลงลึกและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (Simple-Deep-Practical) 

     ดร.ชัยพัชร์ มีความโดดเด่นใน 3 ด้านคือการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development การโค้ชผู้บริหารเป็นกลุ่ม Group Coaching และการยกระดับประสิทธิภาพด้านการขาย Sales Effectiveness 

     ประสบการณ์ในการบรรยายกว่า 15 ปี ของ ดร.ชัยพัชร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายอาทิ ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิตและประภันภัย ธุรกิจพลังงาน อุปโภคบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว Telecom อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล ธุรกิจจัดส่ง Start Up หน่วยงานภาครัฐ 

     ปัจจุบัน ดร.ชัยพัชร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ DeOne Academy จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชฎักสวนดุสิต ได้รับ Certificate in Social and Economics Development ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate in Leadership Development จากสถาบัน LMI ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate in NLP Coaching จาก American Board of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ชัยพัชรเคยทำงานที่ SCG, Tesco Lotus และ Lafarge Group (France)

ภาพบรรยากาศการเรียน

 • SPECIAL PRICE
 • 18,500 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 12,500 บาท
 • อบรมวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564
 • เวลา 09.00–16.00 น.
 • Handout สื่อการสอน
 • จัดอบรมที่ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร
Leadership Thinking

SPECIAL PROMOTION

ราคาปกติ 18,500 Early Bird 12,500 (สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Leadership Thinking

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา