"/>

PUBLIC COURSE

 • Leadership Management
 • Leadership Management

  “Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to.” – Richard Branson.


  ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้บริหารสามารถบริหารเวลาที่มีอยู่จำกัดแล้วสร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้บริหารรู้จากการจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีความสำคัญ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้บริหารรู้จักบริหารจัดการสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่มีอยู่เพื่อสร้างผลงานชั้นเลิศ และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้บริหารสามารถบริหารจัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที


  สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นเองด้วยความบังเอิญแต่จะเกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้เท่านั้น ดังนั้นทักษะการบริหารจึงเป็นทักษะสำคัญของผู้นำในทุกระดับที่เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้

COURSE MAIN CONCEPT

 • Leadership Management
 • แก่นเนื้อหาของหลักสูตร Leadership management มุ่งเน้นทักษะการบริหาร 4 ประการสำหรับผู้นำอันได้แก่การบริหารเวลา (Time Management) การบริหารลำดับความสำคัญ (Priority Management) การบริหารคนและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)


  กระบวนการสอนจะเน้นการปรับ Mindset ของผู้บริหารให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริหารทั้ง 4 เรื่องนี้และการทำ Workshop ที่เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์จริงที่เป็นอยู่ในแต่ละด้าน Highlight สำคัญที่ทำให้หลักสูตรนี้แตกต่างและตอบโจทย์ผู้เข้าอบรมมากที่สุดคือจะมีเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง


  “To change your life, you need to change your priorities.” Mark Twain

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • Adapt

  ปรับมุมมองเรื่องการบริหารงานบริหารเวลาและบริหารคนอย่างมืออาชีพ

 • Advance

  ก้าวล้ำกับเนื้อหาสาระและ Workshop ที่ทันสมัยกับการทำงานในยุค Digital

 • Accelerate

  เร่งรัดความสำเร็จด้วยเครื่องมือการบริหารที่ผู้นำทีมพลาดไม่ได้

 • Action

  เน้นการฝึกปฏิบัติผ่าน Role Play และกรณีศึกษาที่สามารถนำไป Action ได้จริงในการทำงาน

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

 • เนื้อหาหลักสูตร
 • สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • วิทยากร
 • รีวิวจากผู้เรียน

เนื้อหาหลักสูตร : Leadership Management

 •  
 • Time Management

  • ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารเวลา

  • ความแตกต่างระหว่างกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูงและผลตอบแทนต่ำ

  • ทัศนคติเรื่องการจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วน

  • เทคนิคการจัดการตัวขัดจังหวะแบบ 4D

 • Priority Management

  • วางแผนงานอย่างไรให้สำเร็จได้ใน 7 นาที

  • จัดการเวลาที่จำกัดให้อยู่หมัด

  • เทคนิคการจัดลำดับงานแบบ EISENHOWER POWER

  • วิธีจัดการงานที่ท้าทายให้ชีวิตง่ายขึ้น

  • ติดตามงานอย่างไรให้พิชิตเป้าหมาย

 • People Management

  • การสร้างแรงจูงใจให้คนแต่ละประเภท

  • การบริหาร Results และ Relationship

  • การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

  • การวิเคราะห์ทีมด้วย Skill Will Matrix

  • กรณีศึกษากัปตันเรือรบอเมริกา

 • Change Management

  • 4 Emotional Stage of Change แนวโน้มพฤติกรรมของคนเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

  • การจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาวิธีคิดและการทำงานเชิงรุก เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

  • กิจกรรมการเรียนรู้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงผ่านเรื่องเล่า (Story Telling)

  • บันได 5 ขั้น สู่การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ ADKAR Model

  • การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อสร้างเสริมการเปลี่ยนแปลงผ่าน ADKAR Model

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร

 • 1

  Practical Leadership Tools

  เครื่องมือการพัฒนาภาวะผู้นำตัวเองและการเป็นผู้นำทีม

 • 2

  แลกเปลี่ยน แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์กับกูรูตัวจริง

 • 3

  Leadership Assessment ประเมินสไตล์การเป็นผู้นำ

 • 4

  เอกสาร Handout ลิขสิทธิ์ จากสถาบัน Deone

 • 5

  Program Material ที่ใช้ในการ Workshop

 • 6

  คำปรึกษาจากวิทยากรตลอดจนการเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ

  ผู้บริหารที่ต้องพัฒนา Leadership

 • เจ้าของกิจการผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ

  ในการบริหารงานบริหารทีม แนะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย

 • ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาตัวเอง

  และยกระดับภาวะผู้นำของตัวเอง

วิทยากร

 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
 • ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

  วิทยากร

     ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นวิทยากรระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยายที่เข้าใจง่าย เนื้อหาลงลึกและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (Simple-Deep-Practical) 

     ดร.ชัยพัชร์ มีความโดดเด่นใน 3 ด้านคือการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development การโค้ชผู้บริหารเป็นกลุ่ม Group Coaching และการยกระดับประสิทธิภาพด้านการขาย Sales Effectiveness 

     ประสบการณ์ในการบรรยายกว่า 15 ปี ของ ดร.ชัยพัชร์ ครอบคลุมอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายอาทิ ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันชีวิตและประภันภัย ธุรกิจพลังงาน อุปโภคบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่น ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว Telecom อาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล ธุรกิจจัดส่ง Start Up หน่วยงานภาครัฐ 

     ปัจจุบัน ดร.ชัยพัชร์ เป็นกรรมการผู้จัดการ DeOne Academy จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชฎักสวนดุสิต ได้รับ Certificate in Social and Economics Development ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน Certificate in Leadership Development จากสถาบัน LMI ประเทศสหรัฐอเมริกา Certificate in NLP Coaching จาก American Board of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.ชัยพัชรเคยทำงานที่ SCG, Tesco Lotus และ Lafarge Group (France)

 • อาจารย์กิตติภัฎ ชุณหวิริยกุล
 • อาจารย์กิตติภัฎ ชุณหวิริยกุล

  วิทยากร

  รางวัล สิงห์เข็มทอง 
       นักบริหารดีเด่นประจำปี 2559 เป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนเดียวที่จบการอบรมหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารขั้นสูงสุดจากสถาบัน LMI (USA) LMI คือ สถาบันพัฒนาบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครอบคลุมเกือบ 100 ประเทศ และมีหลักสูตรมากกว่า 30 ภาษา ก่อตั้งมาเกือบ 60 ปี 

  การศึกษา 
  • มัธยมศึกษา Australia 
  • ปริญญาตรี Computer Science UOW (Australia) 

  ประวัติการอบรม 
  • Certified, LMI (USA) 2010-2016 o Team Dynamic 
     o Personal Productivity o Effective Communication 
     o Selling Strategies 
     o Leadership Development 
     o Facilitation Certificate 
  • Certified Facilitator, The Passion Test (U.S.A) 2016

Customer Reference

 • Leadership Management

ภาพบรรยากาศการเรียน

 • SPECIAL PRICE
 • 18,500 บาท
 • สมัครตอนนี้ ! เหลือ
 • 12,500 บาท
 • อบรมวันที่ 21-22 กันยายน 2564
 • เวลา 09.00–16.00 น.
 • Handout สื่อการสอน
 • จัดอบรมที่ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ สาทร
Leadership Management

SPECIAL PROMOTION

ราคาปกติ 18,500 Early Bird 12,500 (สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2564)

ขอรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

กรุณากรอกเป็นภาษาไทย และกรอกทุกข้อที่มีครื่องหมาย*

Leadership Management

-->

หลักสูตรที่ต้องการ (Course) *

ชื่อบริษัท / องค์กร (Company Name) *

ประเภทธุรกิจ (Business Type) *

ชื่อ / นามสกุล (Firstname / Lastname) *

ตำแหน่ง (Position)

อีเมล์์ (Email) *

โทร / แฟกซ์ (Tel/Fax) *หลักสูตรอื่นๆ

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา