WINNING ATTITUDE FOR WINNING SALES (บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)

บริษัท : บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
อบรมสัมมนาหลักสูตร : WINNING ATTITUDE FOR WINNING SALES 
วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล และ อาจารย์ปิยนุช บุญมา 


ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม

• ทัศนคติที่ดีเป็นอย่างไร และอะไรที่ทำให้เราแสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่และจะทำอย่างไรให้สามารถนำศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ 
• ได้เรียนรู้ในส่วนของการมองอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 
• การปรับและพัฒนาตัวเราเอง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• ได้เรียนรู้ความเป็นตัวตน เพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาจุดอ่อนของตนเอง

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา