บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PERFORMER DEVELOPMENT PROGRAM รุ่นที่ 4

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

                การได้รับการยอมรับกับคนอื่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการทํางานเป็นทีมร่วมกันและเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะทำให้การทำงานเป็นทีมมีความยั่งยืน (บริษัท  ปตท  (มหาชน  จำกัด))   จึงได้เรียนเชิญ Dr.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง PDP ซึ่งทางอาจารย์ก็จะให้เครื่องมือ และมุมมองในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผ่านสไตล์การทำงานที่หลากหลาย ทุกคนได้เข้าใจสไตล์การทำงานของตัวเอง จุดแข็งจุด อ่อนแรง จูงใจเทคนิคการสื่อสารต่างๆ ตลอดจนเทคนิคในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างดี

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา