บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อบรมหลักสูตร PDP : PERFORMER DEVELOPMENT PROGRAM

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

        
            ทักษะการบริหารเป็นทักษะที่มีความสำคัญ อย่างไรก็ตามทักษะการบริหารคนและทำงานร่วมกับผู้อื่นก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้น บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

            ในการจัดอบรมหลักสูตร People Management โดยเรียนเชิญ ดร.ชัยพัชร์ มาแบ่งปันประสบการณ์มุมมองในเรื่องของการบริหารคนที่มุ่งเน้นความเข้าใจตัวเองผ่านแนวคิด DISC ที่ทำให้ผู้บริหารทุกท่าน        ตระหนักถึงจุดแข็งของตัวเองที่โดดเด่นและเข้าใจธรรมชาติของตัวเอง เข้าใจแรงจูงใจของตัวเองและเข้าใจว่าอะไรที่มีผลทำให้ลดแรงจูงใจด้วยเช่นกัน

                    
           นอกจากนี้ยังได้เข้าใจถึงจุดอ่อนของตัวเองที่ต้องระวังในการทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนเครื่องมือในการที่จะพัฒนาสไตล์การทำงานและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย      ผู้เข้าอบรมนอกจากได้ความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานแล้วยังได้แชร์มุมมองและทำเวิร์คช็อปด้วยกันตลอดหนึ่งวันนอกจากได้ความรู้กับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานแล้วยังได้แชร์มุมมองและทำเวิร์คช็อปด้วยกันตลอดหนึ่งวันเต็ม

PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา